دسته: سامسونگ

فایل فلش G935Tفایل فلش سامسونگ S7 Edge Tmobile (SM-G935T) G935TUVU4CRI2,G935TUVS8CRL1,G935TUVS9CSC1,SM-G935T,S7 Edge Tmobile (SM-G935T)
رام فارسی J415Fفایل فلش سامسونگ J4 Plus (SM-J415F) J415FOJM2ASC2,J415FXXU2BSDM,SM-J415F,J4 Plus (SM-J415F)
فایل فلش T827Vفایل فلش سامسونگ SM-T827V (Galaxy Tab S3) T827VVRU1AQJ3,T827VVRS2BRJ1,SM-T827V,SM-T827V (Galaxy Tab S3)
رام فارسی N960Fفایل فلش سامسونگ GALAXY NOTE 9 (SM-N960F) N960FXXU1ARG,N960FXXS2ARL4,N960FXXU2CSA2,N960FXXS2CSDJ,SM-N960F,GALAXY NOTE 9 (SM-N960F)
رام فارسی J260Fفایل فلش سامسونگ J2 Core 2018 (SM-J260F) J260FXXU1ARJ2,J260FPUU1ARK3,J260FXXS2ASD1,SM-J260F,J2 Core 2018 (SM-J260F)
فایل فلش T830Xفایل فلش سامسونگ Galaxy Tab S4 Live Demo (T830X) T830XXU2ARK4,SM-T830X,Galaxy Tab S4 Live Demo (T830X)
رام فارسی T835فایل فلش سامسونگ SM-T835 (Galaxy Tab S4) T835JXU2ARJ3,T835DXU2ARK4,SM-T835,SM-T835 (Galaxy Tab S4)
فایل فلش T835Cفایل فلش سامسونگ SM-T835C (Galaxy Tab S4) T835CZCU2ARJ3,T835CZHU2ARJ3,SM-T835C,SM-T835C (Galaxy Tab S4)
فایل فلش T837Tفایل فلش سامسونگ SM-T837T (Galaxy Tab S4) T837TUVU1ARK1,SM-T837T,SM-T837T (Galaxy Tab S4)
فایل فلش T837R4فایل فلش سامسونگ SM-T837R4 ( Tab S4) T837R4TYU1ARH5,SM-T837R4,SM-T837R4 ( Tab S4)
فایل فلش T837Pفایل فلش سامسونگ SM-T837P (Tab S4 Sprint) T837PVPU1ARJ3,SM-T837P,SM-T837P (Tab S4 Sprint)
فایل فلش T837Aفایل فلش سامسونگ SM-T837A (Tab S4 AT&T) T837AUCU1ARH9,SM-T837A,SM-T837A (Tab S4 AT&T)
فایل فلش T837Vفایل فلش سامسونگ SM-T837V (Galaxy Tab S4) T837VVRU1ARI4,SM-T837V,SM-T837V (Galaxy Tab S4)
رام فارسی T837فایل فلش سامسونگ SM-T837 (Galaxy Tab S4) T837JXU1ARG8,SM-T837,SM-T837 (Galaxy Tab S4)
فایل فلش T999Lفایل فلش سامسونگ Galaxy S3 (T999L) T999LUVUBOH1,SGH-T999L,Galaxy S3 (T999L)
فایل فلش T999فایل فلش سامسونگ Galaxy S3 (T999) T999UVUEOH1,SGH-T999,Galaxy S3 (T999)
فایل فلش N920Tفایل فلش سامسونگ (SM-N920T) Note 5 N920TUVU4DQC2,N920TUVU4EQJ3,N920TUVS5ERF2,N920TUVS6ERH1,SM-N920T,(SM-N920T) Note 5
رام فارسی J810Gفایل فلش سامسونگ Galaxy J8 India (J810G) J810GDDU1ARI6,J810GDDU2ARK4,SM-J810G,Galaxy J8 India (J810G)
رام فارسی J510FNفایل فلش سامسونگ J5 2016 (J510FN) J510FNXXU2BRB1,SM-J510FN,J5 2016 (J510FN)
فایل فلش G930Vفایل فلش سامسونگ S7 AT&T (SM-G930A) G930AUCU4BQK2,G930AUCU4CRI2,G930AUCS8CRL1,SM-G930A, S7 AT&T (SM-G930A)
فایل فلش A5000فایل فلش سامسونگ Galaxy A5 (A5000) A5000ZCS1CRG1,A5000ZZH1BPG1,SM-A5000,Galaxy A5 (A5000)
رام فارسی J810Fفایل فلش سامسونگ Galaxy J8 (J810F) J810FJXU1ARG2,J810FJXU2ARJ3,J810FJXS3ASC1,J810FJXU3BSD6,SM-J810F,Galaxy J8 (J810F)
فایل فلش J3308فایل فلش سامسونگ SM-J3308 J3308ZMU1ARE1,J3308ZMU2ARH1,J3308ZMU2BRJ1,SM-J3308,SM-J3308
فایل فلش G900Pفایل فلش سامسونگ S5 (G900P) G900PVPS3CQD1,G900PVPU3CPL2,SM-G900P,S5 (G900P)
فایل فلش E7000فایل فلش سامسونگ E7 (E7000) E7000ZSU1AOG1,SM-E7000,E7 (E7000)
رام فارسی I9300فایل فلش سامسونگ S3 (I9300) I9300XXUGPB1,SM-I9300,S3 (I9300)
فایل فلش J5108فایل فلش سامسونگ J5108 (J5) J5108ZMU1BRG1,J5108ZHU1BRB1,SM-J5108,J5108 (J5)
رام فارسی J610Fفایل فلش سامسونگ J610F (J6+) J610FXXU1ARIM,J610FXXU1BSDF,J610FXXS3BSG1,SM-J610F,J610F (J6+)
فایل فلش J3119Sفایل فلش سامسونگ J3 PRO (J3119S) J3119SZCU1ARH2,SM-J3119S,J3 PRO (J3119S)
رام فارسی G920Fفایل فلش سامسونگ S6 (SM-G920F) G920FXXU3QPA7,G920FXXU5DQA7,G920FXXU6ERI1,SM-G920F,S6 (SM-G920F)
رام فارسی J410Fفایل فلش سامسونگ J4 (SM-J410F) J410FXXU1ARJD,SM-J410F,J4 (SM-J410F)
فایل فلش J727Aفایل فلش سامسونگ SM-J727A (J7 AT&T) J727AUCU3ARA2,J727AUCS3BRJ2,SM-J727A,SM-J727A (J7 AT&T)
رام فارسی J600Fفایل فلش سامسونگ J6 (SM-J600F) J600FXXU1ARE4,J600FXXU3ARJ2,J600FXXU3BSD6,SM-J600F,J6 (SM-J600F)
رام فارسی J400Fفایل فلش سامسونگ J4 (SM-J400F) J400FXXU1ARE8,J400FXXU2ARJ3,J400FXXU3BSDD,SM-J400F,J4 (SM-J400F)
J700Fفایل فلش سامسونگ J7(J700F) J700FOJV4BRA1,SM-J700F,J7(J700F)
G530Hفایل فلش سامسونگ Grand Prime (G530H) G530HXCS1BQD6,SM-G530H,Grand Prime (G530H)
J260Gفایل فلش سامسونگ J2 Core (SM-J260G) J260GDDU2ARJ1,SM-J260G,J2 Core (SM-J260G)
A5100فایل فلش سامسونگ A5100 (2016) A5100ZHU1BRB1,SM-A5100,A5100 (2016)
C7108فایل فلش سامسونگ C8 DUAL (SM-C7108) C7108ZMU1ARA1,SM-C7108,C8 DUAL (SM-C7108)
n5100فایل فلش سامسونگ NOTE 8.0 (SM-N5100) N5100XXDNH3,SM-N5100,NOTE 8.0 (SM-N5100)
G610Fفایل فلش سامسونگ J7 Prime (SM-G610F) G610FDDU1AQE4,G610FDDU1BQJ4,G610FODD1CRI5,SM-G610F,J7 Prime (SM-G610F)
C701Fفایل فلش سامسونگ C7 PRO (SM-C701F) C701FODD1BRC4,SM-C701F,C7 PRO (SM-C701F)
S6812Iفایل فلش سامسونگ Fame(S6812I) S6812IZNAMI1,SM-S6812I,Fame(S6812I)
J3119فایل فلش سامسونگ J3 PRO(J3119) J3119KEU1ARA2,SM-J3119,J3 PRO(J3119)
J7008فایل فلش سامسونگ J7(J7008) J7008ZMU1AQG2,SM-J7008,J7(J7008)
A7108فایل فلش سامسونگ A7 (A7108) A7108ZMU3BRG2,A7108CHM3CSA1,A7108ZMU4CSB2,SM-A7108,A7 (A7108)
A800IZفایل فلش سامسونگ A8 Dual (A800IZ) A800IZZTU2BPK3,SM-A800IZ,A8 Dual (A800IZ)
A800Iفایل فلش سامسونگ A8 Dual (A800I) A800IXXU2BPJ4,SM-A800I,A8 Dual (A800I)
فایل فلش G610Mفایل فلش سامسونگ J7 Prime (SM-G610M) G610MUBS1BRF3,SM-G610M,J7 Prime (SM-G610M)
فایل فلش G920Tفایل فلش سامسونگ S6 T-Mobile (SM-G920T) G920TUVS6FRC1,SM-G920T,S6 T-Mobile (SM-G920T)
رام فارسی A600Fفایل فلش سامسونگ A6 2018 (A600FN) A600FNXXU2ARG5,SM-A600FN,A6 2018 (A600FN)
A600Fفایل فلش سامسونگ A6 2018 (A600F) A600FJXU2ARG1,SM-A600F,A6 2018 (A600F)
A600GNفایل فلش سامسونگ A6 2018 (A600GN) A600GNUBU2ARF2,SM-A600GN, A6 2018 (A600GN)
A600Gفایل فلش سامسونگ A6 2018 (A600G) A600GDXU2ARG3,SM-A600G,A6 2018 (A600G)
رام فارسی G570Mفایل فلش سامسونگ J5 Prime (G570M) G570MUBU3BRF2,SM-G570M,J5 Prime (G570M)
رام فارسی A810Fفایل فلش سامسونگ A8 (A810F) A810FXXU1BQJ1,A810FXXU2CRH7,SM-A810F,A8 (A810F)
SCL23فایل فلش سامسونگ S5 (SCL23) SCL23KDU1DQA4,SM-SCL23, S5 (SCL23)
SC-04Eفایل فلش سامسونگ S4 (SC-04E) SC04EOMUGPD3,SM-SC-04E,S4 (SC-04E)
S7582فایل فلش سامسونگ S DUOS 2  (S7582) S7582XXUANG1,SM-S7582,S DUOS 2  (S7582)
S6310فایل فلش سامسونگ Young  (S6310) S6310XXANA1,SM-S6310,Young  (S6310)
A6050فایل فلش سامسونگ A6+ 2018 (A6050) A6050ZCU1ARF3,A6050ZHU1ARG1,SM-A6050,A6+ 2018 (A6050)
A9000فایل فلش سامسونگ A9 2016 (A9000) A9000ZHU1BRA1,SM-A9000,A9 2016 (A9000)
A910Fفایل فلش سامسونگ A9 PRO 2016 (A910F) A910FUBU1BQL2,A910FXXU1BRA2,A910FXXU1BRA2,A910FXXU1CRIA,SM-A910F,A9 PRO 2016 (A910F)
P585فایل فلش سامسونگ Tab A & S Pen 10.1 2016 LTE (P585) P585JXU2BQF1,SM-P585,Tab A & S Pen 10.1 2016 LTE (P585)
G930Uفایل فلش سامسونگ S7  (SM-G930U) G930UUEU4BRD1,SM-G930U, S7  (SM-G930U)
G930Sفایل فلش سامسونگ S7  (SM-G930S) G930SKSU1EREA,SM-G930S,S7  (SM-G930S)
G9300فایل فلش سامسونگ S7  (SM-G9300) G9300ZCU2CRF5,SM-G9300,S7  (SM-G9300)
رام فارسی G5700فایل فلش سامسونگ J5 Prime (G5700) G5700ZCU1BRD1,G5700ZHU1BRE1,SM-G5700,J5 Prime (G5700)
رام فارسی J320Fفایل فلش سامسونگ J3 (J320F) J320FXXU0AQH3,SM-J320F,J3 (J320F)
رام فارسی J500Hفایل فلش سامسونگ J5 (J500H ) J500HXXU2BQI1,SM-J500H,J5 (J500H )
T580فایل فلش سامسونگ Tab A & S Pen 10.1 2016 Wi-Fi (P580) P580KXU1BRB2,SM-P580,Tab A & S Pen 10.1 2016 Wi-Fi (P580)
P583فایل فلش سامسونگ Tab A & S Pen 10.1 2016 Wi-Fi (P583) P583ZCU1BRA1,SM-P583,Tab A & S Pen 10.1 2016 Wi-Fi (P583)
T820فایل فلش سامسونگ Tab S3 9.7 WiFi (T820) T820XXU1BRE2,SM-T820,Tab S3 9.7 WiFi (T820)
T825فایل فلش سامسونگ Tab S3 9.7 LTE (T825) T825JXU1BRE2,T825XXU1BRE2,SM-T825,Tab S3 9.7 LTE (T825)
T585N0فایل فلش سامسونگ Tab A 10.1 2016 4G (T585N0) T585N0KOU1BQI5,SM-T585N0,Tab A 10.1 2016 4G (T585N0)
فایل فلش G935Sفایل فلش سامسونگ S7 Edge (SM-G935S) G935SKSU1DQL1,G935SKSU1EREA,SM-G935S,S7 Edge (SM-G935S)
J106Fفایل فلش سامسونگ J1 MINI PRIME (J106F) J106FJVS0ARF2,SM-J106F,J1 MINI PRIME (J106F)
J106Mفایل فلش سامسونگ J1 MINI PRIME (J106M) J106MUBS0ARE1,SM-106M,J1 MINI PRIME (J106M)
J106Bفایل فلش سامسونگ J1 MINI PRIME (J106B) J106BUBU0ARA1,J106BDXS0ARF1,SM-J106B,J1 MINI PRIME (J106B)
G615Fفایل فلش سامسونگ J7 Max (G615F) G615FXXU1AQG7,G615FXXU2ARF2,SM-G615F,J7 Max (G615F)
G615FUفایل فلش سامسونگ J7 Max (G615FU) G615FUDDU1AQL4,G615FUDDU2ARE1,SM-G615FU,J7 Max (G615FU)
فایل فلش G611Mفایل فلش سامسونگ J7 Prime 2 (G611M) G611MUBU1ARC1,SM-G611M,J7 Prime 2 (G611M)
رام فارسی G570Yفایل فلش سامسونگ J5 Prime (G570Y) G570YDXU1APL5,G570YDXU2BRC1,SM-G570Y,J5 Prime (G570Y)
J106Hفایل فلش سامسونگ J1 MINI PRIME (J106H) J106HDDS0ARF2,J106HDDU0AQG1,J106HJVU0ARE1,SM-J106H,J1 MINI PRIME (J106H)
T585Cفایل فلش سامسونگ Tab A 10.1 2016 4G (T585C) T585CZCU2AQH1,T585CZCU2AQH2,T585CZCU3BRI2,SM-T585C,Tab A 10.1 2016 4G (T585C)
T585فایل فلش سامسونگ Tab A 10.1 2016 4G (T585) T585XXU2BRC1,T585XXU3BRF1,T585XXU3BRF1,T585XXS4BRI1,T585XXU5CSB1,SM-T585,Tab A 10.1 2016 4G (T585)
T580فایل فلش سامسونگ Tab A 10.1 2016 Wi-Fi (T580) T580XXU2BRC1,T580XXU3BRF1,SM-T580,Tab A 10.1 2016 Wi-Fi (T580)
فایل کامبینیشن J327Tفایل فلش سامسونگ J3 (J327T - J327T1) J327TUVS2ARC1,J327T1UVS2ARC1,SM-J327T,J3 (J327T - J327T1)
رام فارسی J500Fفایل فلش سامسونگ J5 (J500F) J500FXXU1BRC1,SM-J500F,J5 (J500F)
رام فارسی J510GNفایل فلش سامسونگ J5 2016 (J510GN) J510GNDXU2BRC2,SM-J510GN,J5 2016 (J510GN)
J320Hفایل فلش سامسونگ J3 2016 (J320H) J320HXXU0AQJ4,J320HXXU0ARB1,J320HXXU0ARB1,SM-J320H,J3 2016 (J320H)
J120Fفایل فلش سامسونگ J1 (J120F) J120FXXU2AQD1,J120FXXU2ARD2,SM-J120F,J1 (J120F)
J110Fفایل فلش سامسونگ J1 ACE (J110F) J110FXXU0APB1,J110FXXU0AOJ3,SM-J110F, J1 ACE (J110F)
J110Hفایل فلش سامسونگ J1 ACE (J110H) J110HXXU0AQK1,J110HXXU0APK1,SM-J110H,J1 ACE (J110H)
J100Hفایل فلش سامسونگ J1 (J100H) J100HXXS0API6,J100HXXS0AQD2,SM-J100H,J1 (J100H)
فایل فلش J710Fفایل فلش سامسونگ Galaxy J7 (SM-J710F) J710FXXU3BQHE,J710FXXU4BQL3,J710FXXS5BRC2,SM-J710F, Galaxy J7 (SM-J710F)
رام فارسی J710GNفایل فلش سامسونگ J7 (SM-J710GN) J710GNDXU3BQH6,J710GNDXU4BRB3,SM-J710GN,J7 (SM-J710GN)
فایل فلش J700Hفایل فلش سامسونگ J7 (SM-J700H) J700HXXU3BRC2,SM-J700H,J7 (SM-J700H)
J530GMفایل فلش سامسونگ J5 2017 (SM-J530GM) J530GMUBU2ARB1,SM-J530GM, J5 2017 (SM-J530GM)
J530Gفایل فلش سامسونگ J5 2017 (SM-J530G) J530GUBU2ARB1,SM-J530G,J5 2017 (SM-J530G)
J330Gفایل فلش سامسونگ J3 2017 (J330G) J330GDXU2ARC1,J330GDXU3ARD1,SM-J330G,J3 2017 (J330G)
J330FNفایل فلش سامسونگ J3 2017 (J330FN) J330FNXXS3ARF1,SM-J330FN,J3 2017 (J330FN)
J330Fفایل فلش سامسونگ J3 2017 (J330F) J330FXXU3ARF2,J330FXXU3BRH1,J330FXWU3BSA1,SM-J330F,J3 2017 (J330F)
J530Fفایل فلش سامسونگ J5 PRO 2017 (SM-J530F) J530FXXU1AQI3,J530FXWS2ARD1,J530FXXU2BRH5,J530FXWU3BRI1,J530FXWU5CSH7, SM-J530F,J5 PRO 2017 (SM-J530F)
فایل فلش J3300فایل فلش سامسونگ J3 DOUS (J3300) J3300CHC1ARA1,SM-J3300,J3 DOUS (J3300)
فایل فلش J530YMفایل فلش سامسونگ J5 2017 (J530YM) J530YMDXU3ARA1,J530YMDXU3ARD1,SM-J530YM,J5 2017 (J530YM)
J530Yفایل فلش سامسونگ J5 2017 (SM-J530Y) J530YDXU3ARA1,J530YOLB3ARD1,SM-J530Y,J5 2017 (SM-J530Y)
J730FMفایل فلش سامسونگ J7 2017 (SM-J730FM) J730FMXXU2ARB1,SM-J730FM,J7 2017 (SM-J730FM)
J701Fفایل فلش سامسونگ J7 2017 (SM-J701F) J701FXXU3ARA4,J701FXXU4ARB3,J701FXVU4ARE2,J701FXXU5ARG1,J701FXXU6BRH9,J701FDDU6BRI1,SM-J701F, J7 2017 (SM-J701F)
J730Fفایل فلش سامسونگ J7 PRO (SM-J730F) J730FXWU2ARE2,J730FXEO3BRI4,J730FXWU3BRJ2,J730FXWS4BSD1,J730FXXS5CSF5,SM-J730F,J7 PRO (SM-J730F)
N950Fفایل فلش سامسونگ GALAXY NOTE 8 (SM-N950F) N950FXXU3BRB5,N950FXXS3CRD2,N950FXXS5CRK4,N950FXXU6DSD5,SM-N950F,GALAXY NOTE 8 (SM-N950F)
J250Gفایل فلش سامسونگ J2 2018 (SM-J250G) J250GDXU2ARD3,SM-J250G,J2 2018 (SM-J250G)
J720Fفایل فلش سامسونگ J7 DUO (SM-J720F) J720FOJM1ARE1,J720FDDU3ARG4,SM-J720F,J7 DUO (SM-J720F)
J250Fفایل فلش سامسونگ J2 2018 (SM-J250F) J250FXXU1AQL2,J250FDXS2ARF4,J250FXXU2ARD3,SM-J250F,J2 2018 (SM-J250F)
J250Nفایل فلش سامسونگ J2 PRO 2018 (SM-J250N) J250NKOU1ARE2,SM-J250N,J2 PRO 2018 (SM-J250N)
J730GMفایل فلش سامسونگ J7 PRO (SM-J730GM) J730GMDXU3ARF2,J730GMUUB4ARF1,SM-J730GM,J7 PRO (SM-J730GM)
C7010فایل فلش سامسونگ C7 PRO (SM-C7010) C7010ZHU1BRE4,C7010ZZH1CRG8,SM-C7010,C7 PRO (SM-C7010)
C7018فایل فلش سامسونگ C7 PRO (SM-C7018) C7018ZMU1AQJ3,C7018ZMU1BRE2,SM-C7018,C7 PRO (SM-C7018)
فایل فلش N920Pفایل فلش سامسونگ (SM-N920P)Galaxy Note 5 N920PVPU2AOJ6,N920PVPS3BPK1,N920PVPS3DQK1,SM-N920P,(SM-N920P)Galaxy Note 5
رام فارسی N920Cفایل فلش سامسونگ (SM-N920C)Galaxy Note 5 N920CXXU2BPB6,N920CXXU4CRA1,N920CXXS4CRF6,N920CXXS5CRH1,SM-N920C,(SM-N920C)Galaxy Note 5
فایل فلش N910Pفایل فلش سامسونگ Note4 Usa (SM-N910P) N910PVPU4COJ6,N910PVPU5DQI5,SM-N910P,Note4 Usa (SM-N910P)
رام فارسی N910Gفایل فلش سامسونگ Note 4 (SM-N910G) N910GDTS1DQH3,SM-N910G,Note 4 (SM-N910G)
C9000فایل فلش سامسونگ C9 (SM-C9000) C9000ZHU1AQK1,C9000ZHU1BRC2,C9000ZHU1CRG9,SM-C9000,C9 (SM-C9000)
C5000فایل فلش سامسونگ C5 (SM-C5000) C5000ZHU1AQI1,C5000ZHU1BRE3,SM-C5000,C5 (SM-C5000)
C900Fفایل فلش سامسونگ C9(SM-C900F) C900FDDU1AQG3,C900FDDU1BRB3,SM-C900F,C9(SM-C900F)
C9008فایل فلش سامسونگ (C9 (SM-C9008 C9008ZMU1AQJ3,C9008ZMU1BRC2,C9008ZMU1CRG8,C9008CHM1CRG8,SM-C9008,(C9 (SM-C9008
C900Yفایل فلش سامسونگ C9(SM-C900Y) C900YZTU1BQL3,SM-C900Y,C9(SM-C900Y)
رام فارسی C7000فایل فلش سامسونگ C7 (SM-C7000) C7000ZCU2AQK1,C7000ZHU2AQF2,C7000ZHU2BRB1,C7000ZHU3BRG1,C7000ZZH3CRI5,SM-C7000, C7 (SM-C7000)
رام فارسی C5018فایل فلش سامسونگ C5 Pro (C5018) C5018ZMU1BRB2,--------------,SM-C5018,C5 Pro (C5018)
رام فارسی C7100فایل فلش سامسونگ C8 (SM-C7100) C7100ZCU1ARF3,C7100ZHU1ARB1,SM-C7100,C8 (SM-C7100)
رام فارسی C5010فایل فلش سامسونگ C5 Pro (SM-C5010) C5010ZHU1AQG5,C5010ZCU1BRE2,C5010ZHU1BRC1,C5010ZZH1CRH1,SM-C5010,C5 Pro (SM-C5010)
رام فارسی C710Fفایل فلش سامسونگ J7+ (SM-C710F) C710FDXU1ARA2,SM-C710F,J7+ (SM-C710F)
A3009فایل فلش سامسونگ (A3009) Galaxy A3 2015 A3009KEU1BPI1,SM-A3009,(A3009) Galaxy A3 2015
رام فارسی SM-A605Gفایل فلش سامسونگ A6+(SM-A605G) A605GDXU2ARF3,SM-A605G,A6+(SM-A605G)
A310YDفایل فلش سامسونگ (A310YD) Galaxy A3 A310YDVU2APD4,A310YDVS2BPL1,A310YDVU4CRA3,SM-A310YD,(A310YD) Galaxy A3
A300YZفایل فلش سامسونگ (A300YZ) Galaxy A3 A300YZZTS1BPI1,SM-A300YZ,(A300YZ) Galaxy A3
A300Yفایل فلش سامسونگ (A300Y) Galaxy A3 A300YDVU1CPJ1,SM-A300Y,(A300Y) Galaxy A3
رام فارسی SM-A605Fفایل فلش سامسونگ A6+(SM-A605F) A605FOJM1ARE2,A605FJXU1ARE2,SM-A605F,A6+(SM-A605F)
رام فارسی SM-G9350فایل فلش سامسونگ S7 Edge (G9350) G9350ZHU2APL1,G9350ZHU2BRD1,G9350ZCU2CRF5,G9350ZHU2CRF5,SM-G9350,S7 Edge (G9350)
A300Mفایل فلش سامسونگ (A300M) Galaxy A3 A300MUBS1BPH8,SM-A300M,(A300M) Galaxy A3
A300Fفایل فلش سامسونگ (A300F) Galaxy A3 A300FXCS1BPI1,SM-A300F,(A300F) Galaxy A3
رام فارسی SM-G960Fفایل فلش سامسونگ Galaxy S9 (G960F - FD) G960FXXU1BRF8,G960FXXU2BRGA,G960FXXU2CRLI,G960FXXU4CSE3,SM-G960F,Galaxy S9 (G960F - FD)
A320FLفایل فلش سامسونگ (A320FL) Galaxy A3 A320FLXXU2BRB5,A320FLXXU2CRE1,SM-A320FL,(A320FL) Galaxy A3
A310Nفایل فلش سامسونگ (A310N) Galaxy A3 A310N0KOU1CQF1,SM-A310N,(A310N) Galaxy A3
A310MUفایل فلش سامسونگ (A310MU) Galaxy A3 A310MUBU2BQA1,A310MUBU2CQE6,SM-A310MU,(A310MU) Galaxy A3
A300XZفایل فلش سامسونگ (A300XZ) Galaxy A3 A300XZXXU1ANL2,SM-A300XZ,(A300XZ) Galaxy A3
A300XUفایل فلش سامسونگ (A300XU) Galaxy A3 A300XUXXU1ANL2,SM-A300XU,(A300XU) Galaxy A3
رام فارسی G7102فایل فلش سامسونگ Grand 2 (SM-G7102) G7102XXUAML4,G7102XXSBQA3,G7102XXSBQA3,SM-G7102,Grand 2 (SM-G7102)
رام فارسی SM-G965Fفایل فلش سامسونگ S9+ (SM-G965F) G965FXXU1BRF8,G965FXXU2BRG6,G965FXXU2CRLI,G965FXXU4CSE3,SM-G965F,S9+ (SM-G965F)
A300HQفایل فلش سامسونگ (A300HQ) Galaxy A3 A300HQXXU1AOD3,SM-A300HQ,(A300HQ) Galaxy A3
A300Hفایل فلش سامسونگ (A300H) Galaxy A3 A300HXXU1AOB8,A300HXXS1BPL2,SM-A300H,(A300H) Galaxy A3
A300Gفایل فلش سامسونگ (A300G) Galaxy A3 A300GDXU1AOA4,A300GXXS1BPL1,SM-A300G,(A300G) Galaxy A3
A300FUفایل فلش سامسونگ (A300FU) Galaxy A3 A300FUXXU1CQG3,SM-A300FU,(A300FU) Galaxy A3
رام فارسی SM-G9250فایل فلش سامسونگ S6 Edge (G9250) G9250ZTU2ERB1,SM-G9250,S6 Edge (G9250)
فایل فلش SM-G930Tفایل فلش سامسونگ G930TUVU4APIA,G930TUVS4BRC1,G930TUVU4CRF1,SM-G930T,
فایل فلش SM-G920Vفایل فلش سامسونگ S6 Verizon (SM-G920V) G920VVRU4DRD2,G920V,S6 Verizon (SM-G920V)
فایل کامبینیشن SM-G930Vفایل فلش سامسونگ S7 USA (SM-G930V) G930VVRU4API3,G930VCCTS4BRC3,G930VVRU4BQA2,G930VVRU4CRE5,SM-G930V, S7 USA (SM-G930V)
رام فارسی A500Hفایل فلش سامسونگ (A500H) Galaxy A5 A500HXXS1CQC5,A500HXXS1CQC5,SM-A500H,(A500H) Galaxy A5
رام فارسی G611Fفایل فلش سامسونگ J7 Prime2 (SM-G611F) G611FXXU1ARC1,G611FXXU1CSE2,SM-G611F,J7 Prime2 (SM-G611F)
رام فارسی G6100فایل فلش سامسونگ Galaxy ON7(SM-G6100) G6100ZHU1AQJ2,G6100ZHU1BRA1,G6100ZCU2CRI1,G6100ZHU2CRI8,SM-G6100,Galaxy ON7(SM-G6100)
رام فارسی G570Fفایل فلش سامسونگ J5 Prime (SM-G570F) G570FXXU1BQL2,G570FXXU1CRH9,SM-G570F,J5 Prime (SM-G570F)
فایل فلش G935Aفایل فلش سامسونگ S7 Edge AT&T (SM-G935A) G935AUCS2APH1,G935AUCS4BRC1,G935AUCU4CRE4,G935AUCS8CRK1,SM-G935A,S7 Edge AT&T (SM-G935A)
رام فارسی SM-G935Fفایل فلش سامسونگ S7 Edge(SM-G935F) G935FXXS2DRC9,G935FXXU2EREM,G935FXXS3ERI1,G935FXXS4ESAF,G935F,S7 Edge(SM-G935F)
فایل کامبینیشن A8000فایل فلش سامسونگ Galaxy A8(A8000) A8000ZCU2AOL3,A8000ZHU2BRC1,A8000ZZH2BRI1,SM-A8000,Galaxy A8(A8000)
فایل کامبینیشن A9100فایل فلش سامسونگ Galaxy A9 Pro (A9100) A9100ZCU1AQH1,A9100CHC1BRK3,SM-A9100,Galaxy A9 Pro (A9100)
فایل کامبینیشن A7100فایل فلش سامسونگ Galaxy A7(A7100) A7100ZCU1APK4,A7100ZCU1BQL2,A7100ZHU1BRB1,A7100ZHU1CRL1,SM-A7100,Galaxy A7(A7100)
فایل کامبینیشن A7000فایل فلش سامسونگ Galaxy A7(A7000) A7000ZCU1BPE1,A7000ZCU1BPE1,A7000ZCU1CRC2,SM-A7000,Galaxy A7(A7000)
فایل کامبینیشن A3000فایل فلش سامسونگ Galaxy A3(A3000) A3000ZCS1BPI1,A3000ZHU1BQD1,A3000ZCS1BPJ1,SM-A3000,Galaxy A3(A3000)
رام فارسی G360Hفایل فلش سامسونگ Galaxy Core Prime(G360H) G360HDDU0AQA2,G360HDDU0AOK3,G360HDDU0AQG3,SM-G360H,Galaxy Core Prime(G360H)
فایل کامبینیشن A310Fفایل فلش سامسونگ Galaxy A3(A310F) A310FXXU2BPGB,A310FXXU3CQI8,A310FXXU4CRB1,SM-A310F,Galaxy A3(A310F)
فایل کامبینیشن A530Fفایل فلش سامسونگ Galaxy A8(A530F) A530FXXU2ARD2,A530FXXU2ARD2,A530FXXU2BRG3,A530FOJM3BRG2,A530FXXU5CSE3,SM-A530F,Galaxy A8(A530F)
رام فارسی SM-G955Fفایل فلش سامسونگ S8+ (SM-G955F) G955FXXU1CRD7,G955FXXU2CRF7,G955FXXU3CRGB,G955FXXU4CRK1,G955FOXM4DSDA,SM-G955F,S8+ (SM-G955F)
فایل کامبینیشن A520Fفایل فلش سامسونگ Galaxy A5(A520F) A520FOXA3BQL2,A520FXXU4BRA8,A520FXXU4CRD5,A520FXXU5CRGB,A520FXXU6CRH3,A520FXXS7CRJ7,SM-A520F,Galaxy A5(A520F)
فایل کامبینیشن SM-A5108فایل فلش سامسونگ Samsung A5 (A5108) A5108ZMU2API2,A5108ZMU2API2,A5108ZMU2BQL1,A5108ZMU2BQL1,A5108ZMU3BRD3,A5108ZMU3CRL4,A5108ZMU4CSB1,SM-A5108,Samsung A5 (A5108)
فایل کامبینیشن J200Hفایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy J2 J200HXXU0AQK2,J200HXXU0APD1,SM-J200H,Samsung Galaxy J2
فایل کامبینیشن G950Fفایل فلش سامسونگ Samsung S8 (SM-G950F) G950FXXU1CRC7,G950FXXU1CRD7,G950FXXU2CRF7,G950FXXS3CRG1,G950FXXU4CRJ5,G950FXXS4DSE1,SM-G950F, Samsung S8 (SM-G950F)
فایل فلش G5528فایل فلش سامسونگ Samsung ON5 (SM-G5528) G5528ZMU1AQH1,G5528ZMU1BRB1,SM-G5528, Samsung ON5 (SM-G5528)
فایل فلش G5528فایل فلش سامسونگ Samsung ON5 2016 (SM-G5520) 5Files China G5520ZCU1BRB1,G5520ZCU1AQG2,G5520ZCU1CRK1,SM-G5520, Samsung ON5 2016 (SM-G5520) 5Files China
فایل فلش G5528فایل فلش سامسونگ Samsung ON5 2016 (SM-G5510) 5Files China G5510ZCU1AQG2,G5510ZCU1BRB1,G5510CHC1CRJ3,SM-G5510, Samsung ON5 2016 (SM-G5510) 5Files China
رام فارسی SM-G930Fفایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy S7 (SM-G930F) 4Files G930FXXU2DRAG,G930FXXU2ERD5,G930FXXS5ESDA,G930FXXS5ESDC,SM-G930F, Samsung Galaxy S7 (SM-G930F) 4Files
فایل کامبینیشن SM-G900Hفایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy S5 (SM-G900H) 4Files G900HXXU1CPH2,G900HXXS1CQD1,SM-G900H, Samsung Galaxy S5 (SM-G900H) 4Files
رام فارسی N900Lفایل فلش سامسونگ (SM-N900L ) Galaxy Note III 4Files N900LKLU0GOC4,N900LKLU0GOB6,SM-N900L,(SM-N900L ) Galaxy Note III 4Files
رام فارسی Galaxy A7 2017فایل فلش سامسونگ Galaxy A7(A720F) A720FXXU3BRB6,A720FXXU3CRD3,A720FXXU4CRG2,A720FXXU5CRH3,A720FXXU6CRJ5,SM-A720F,Galaxy A7(A720F)
رام فارسی Galaxy A7 2016فایل فلش سامسونگ Samsung Galaxy A7 (A700FD) 4 Files A700FDXXS1CQD1,A700FDXXS1CQD1,SM-A700F,Samsung Galaxy A7 (A700FD) 4 Files
فایل کامبینیشن SM-A5108فایل فلش سامسونگ A510F (2016) A510FXXS5CRA1,A510FXXU6CRH2,A510FXXU7CRJ2,SM-A510F,A510F (2016)
samsung-galaxy-a3-2017فایل فلش سامسونگ Galaxy A3(A320F) A320FXXU3BRA1,A320FXXU3CRD4,A320FXXS4CRJ1,SM-A320F,Galaxy A3(A320F)
فایل فلش سامسونگ Galaxy A8+(A730F) A730FXXU2ARB6,A730FXXU2BRG5,A730FXXU3BRJ5,A730FXXU5CSE1,SM-A730F,Galaxy A8+(A730F)
فایل فلش سامسونگ J5 2016 (J510F) J510FXXU2BQK5,SM-J510F,J5 2016 (J510F)